Privacyverklaring Samen met JOS

Samen met JOS voert naast deze naam nog de handelsnamen (en de daarbij behorende domeinnamen) Open Coffee Amerfoort, OndernemersHart in Amersfoort, Eerste Hulp Bij Ondernemen, 2CALL4YOU.
Elke handelsnaam fungeert als een zelfstandige entiteit en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Hoofdonderneming           Samen met JOS
Vestigingsadres                 Bergenboulevard 116, 3823 DM  Amersfoort
Telefoonnummer              06 2370 4664
Website                             www.samenmetjos.nl
KvK nummer                    56603959
AVG Contactpersoon        mw. J. Hardeman, te bereiken via contact@samenmetjos.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen wanneer daar reden toe is of wanneer dit vanuit de wetgever verplicht wordt. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2019.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Samen met JOS inclusief de onderliggende handelsnamen verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres of Postbusadres
 • Functie
 • E-mailadres
 • Kernactiviteit bedrijf
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door je gegevens te vermelden in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@samenmetjos.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samen met JOS en de onderliggende handelsnamen verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal
 • Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen met JOS, inclusief de onderliggende handelsnamen nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen met JOS) tussen zit. Daarbij gaat het om de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Facebook Bots – als chat (interactie n.a.v. reacties op Facebook berichten, in Facebook messenger en op website)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samen met JOS, inclusief de onderliggende handelsnamen, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia : Naam, Adres, E-mail, Telefoonnummer > Bewaartermijn 1 jaar na laatste contact> reden: onze corebusiness is zakelijk netwerken en verbindingen leggen, hierbij is het uitwisselen van deze gegevens een essentieel onderdeel
 • Facturen > Wettelijke bewaartermijn 7 jaar > reden: administratieve verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen met JOS, inclusief de onderliggende handelsnamen, deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat jouw gegevens strikt volgens onze aanwijzingen worden verwerkt en niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Samen met JOS blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan anderen, maar alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samen met Jos, inclusief de onderliggende handelsnamen, gebruiken voor elke website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je hebt de keuze per website om dit uit te zetten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en verwijderd bij afsluiten van je computer. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze websites kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Je hebt de keuze om dit per website uit te zetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen met JOS en/of één van de onderliggende handelsnamen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@samenmetjos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Idee: om bij eerste aanmelding op de website een lidnummer toe te kennen. Dit nummer kun je herhalen door het op te nemen in de adressering van de persoon. Dit nummer kan ook gebruikt worden bij een verzoek om verwijdering van gegevens.

 

Samen met JOS en/of één van de onderliggende handelsnamen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Same met JOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van zowel cloud based applicaties als van lokale opslagmethoden. Alle gebruikte systemen zijn voorzien van wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@samenmetjos.nl